Informatie en voorwaarden

1. Het voeren van belastingprocedures door De Kroon Adviseurs aan de zorgverlener bestaat uit de volgende werkzaamheden: indienen van verzoek-/bezwaarschriften bij de belastingdienst, indienen van  beroepschriften bij de rechtbank, gerechtshof en Hoge Raad en bijwonen van hoorzittingen en/of rechtszittingen.

2. De procedures hebben uitsluitend betrekking op het geschil of de zorgverlener al of niet aangemerkt kan worden als ondernemer in de zin van de Wet IB 2001.

3. Het abonnement uitsluitend van toepassing op geschillen, die zijn ontstaan ná het afsluiten van het abonnement en met een wachttijd van drie maanden. Geschillen die zijn ontstaan na beëindiging van het abonnement worden niet (meer) in behandeling genomen door De Kroon Adviseurs.

4.Naast de te betalen vergoedingen voor het abonnement Fiscale Rechtshulp Zorgverlener heeft De Kroon Adviseurs, uitsluitend in het geval de procedure gewonnen wordt, tevens recht op 20% (twintig procent) exclusief 21% BTW van de daadwerkelijk ontvangen belastingteruggaaf, de verkregen belastingvermindering en/of verrekende belastingteruggaaf, alsmede 100% (honderd procent) op de door de belastingdienst en/of rechter toegekende proceskostenvergoeding en, indien van toepassing, recht op het volledige bedrag van de door de belastingdienst verschuldigde dwangsomvergoeding. 

5. De verschuldigde griffierechten komen, zowel bij verlies als winst van het geschil, voor rekening van de zorgverlener. De griffierechten bedragen bij rechtbankprocedures € 48,00 en voor de gerechtshoven € 131 (bedragen 2020) per voorgelegde zaak.

6. Of een bezwaar- verzoek- of beroepschrift wordt ingediend, wordt bij uitsluiting bepaald door De Kroon Adviseurs.